మూడు రాజధానుల పర్యవసాన మేమిటి?

ఏ రాష్ట్రంలో గాని ప్రాంతీయ అసమానతలు వున్నంత వరకు ప్రత్యేక వాదనలు వినిపించడం సహజం . తెలంగాణ ఎందుకు విడిపోయిందో అనుభవం మన కళ్ల ముందుంది. వాస్తవం చెప్పాలంటే అవశేష ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా

Read more