రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు సూపరట... మరో 36 విమానాల కొనుగోలుకు డీల్!

రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు సూపరట… మరో 36 విమానాల కొనుగోలుకు డీల్!

ఇప్పటికే 36 విమానాలు కొన్న ఇండియా అక్టోబర్ 8న తొలి విమానం డెలివరీ తమ విమానాలు తీసుకోవాలని అమెరికా ఒత్తిడి భారత సైన్యానికి మరిన్ని రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలను అందించాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. ఇప్పటికే

Read more
రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు సూపరట... మరో 36 విమానాల కొనుగోలుకు డీల్!

రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు సూపరట… మరో 36 విమానాల కొనుగోలుకు డీల్!

ఇప్పటికే 36 విమానాలు కొన్న ఇండియా అక్టోబర్ 8న తొలి విమానం డెలివరీ తమ విమానాలు తీసుకోవాలని అమెరికా ఒత్తిడి భారత సైన్యానికి మరిన్ని రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలను అందించాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. ఇప్పటికే

Read more