రాజన్న 10 వ వర్ధంతి సందర్భంగా నెల్లూరు సంతపేట క్యాంపు కార్యాలయం వద్ద పేద విద్యార్థులతో ఆనం

రాజన్న 10 వ వర్ధంతి సందర్భంగా నెల్లూరు సంతపేట క్యాంపు కార్యాలయం వద్ద పేద విద్యార్థులతో ఆనం