గిద్దలూరు శాసనసభ్యులు శ్రీ అన్నా రాంబాబు గారి తిరుమల పాదయాత్రను విజయవంతం చేయండి : డాక్టర్ ఏలూరి రామచంద్రారెడ్డి

గిద్దలూరు శాసనసభ్యులు శ్రీ అన్నా రాంబాబు గారి తిరుమల పాదయాత్రను విజయవంతం చేయండి : డాక్టర్ ఏలూరి రామచంద్రారెడ్డి(వైసీపీ రాష్ట్ర నాయకులు)