ముక్తి క్షేత్రం హరిద్వార్ వద్ద పవిత్ర గంగానదిలో పుణ్య స్నానమాచరిస్తున్న శారదా పీఠాధిపతులు స్వరూపానందేంద్ర

ముక్తి క్షేత్రం హరిద్వార్ వద్ద పవిత్ర గంగానదిలో పుణ్య స్నానమాచరిస్తున్న శారదా పీఠాధిపతులు స్వరూపానందేంద్ర

ముక్తి క్షేత్రం హరిద్వార్ వద్ద పవిత్ర గంగానదిలో పుణ్య స్నానమాచరిస్తున్న శారదా పీఠాధిపతులు స్వరూపానందేంద్ర, స్వాత్మానందేంద్ర